Privacyverklaring

MRK2 B.V. vindt privacybescherming belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld. In dit Privacystatement informeren we over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens dat zijn, waarom we dat doen en welke privacyrechten er zijn.

Wie Is De Verwerkingsverantwoordelijke Voor De Verwerking Van Uw Persoonsgegevens?
MRK2 B.V., Gerritslanderdijkje 2C, 1791 NB Den Burg (hierna MRK2) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

MRK2 Is De Verwerkingsverantwoordelijke als:

– u een ticket voor een evenement koopt en als MRK2 de organisator van dat evenement is. MRK2 is o.a. de organisator van SUNBEATS FESTIVAL, WAD ‘N CONCERT en MY HOUSE IS YOUR HOUSE;
– u een MRK2 website bezoekt;
– u een vraag aan MRK2 stelt of informatie opvraagt bij MRK2;
– u zich inschrijft voor een nieuwbrief van MRK2.

Welke Persoonsgegevens Verzamelt MRK2?
De persoonsgegevens die we verzamelen zijn:
– uw naam, geslacht, geboortedatum, woonadres en woonplaats
– uw e-mailadres en/of telefoonnummers
– gegevens over tickets, gegevens over (te bezoeken) events, congressen en beurzen
– financiële gegevens zoals bankrekeningnummer en betalingen– informatie in verband met de diensten en producten die u afneemt, ontvangt of waar u geïnteresseerd in bent
– inschrijvingen voor nieuwbrieven en uw interesses
– informatie over uw feedback over MRK2 en evenementen
– alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt

Waar komen de persoonsgegevens vandaan?
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of van serviceverleners die voor MRK2 diensten verrichten.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
MRK2 verwerkt uw persoonsgegevens voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten. Ook als MRK2 er een gerechtvaardigd belang bij heeft kan zij uw gegevens verwerken. Gerechtvaardigde belangen van MRK2 zijn onder andere het voeren van een goede bedrijfsvoering, promotionele activiteiten en het voorkomen van diefstal en fraude. MRK2 kan uw persoonsgegevens ook verwerken als dit noodzakelijk is om u of andere personen te beschermen.

We verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen en voor de volgende doelen:
1.a) De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, zoals:
– het aankopen van een (e-)ticket;
– het boeken van een evenement/artiest en het verzorgen van het evenement/optreden;
– het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen en bestellingen.

1.b) Het verzenden van serviceberichten over evenementen. Serviceberichten (bijv. mail of whatsapp) bevatten informatie over bepaalde events, zoals bijvoorbeeld tijden, weersverwachting, vervoer etc.

1.c) Het op goede wijze kunnen uitvoeren van evenementen, zoals:
– ticket- en toegangscontrole;
– het verzorgen van specifieke voorzieningen;
– het ordentelijk (laten) verlopen van evenementen.

1.d) Het uitvoeren van promotionele activiteiten van MRK2 en van partners van MRK2.

2.e) Om MRK2 in staat te stellen om te voldoen aan zijn wettelijke en regelgevende verplichtingen.

3.f) Om fraude en andere overtredingen te voorkomen en op te sporen.

4.g) Voor servicedoeleinden en om uw bericht, vraag of verzoek om informatie te kunnen opvolgen en u over de vervolgstappen te kunnen informeren.

5.h) Voor het behandelen van geschillen en klachten en voor interne controle en bedrijfsbeveiliging.

Promotionele Informatie Zoals Nieuwsbrieven En Uitnodigingen Voor Events
MRK2 gebruikt contactgegevens van bestaande klanten voor het versturen van promotionele informatie per e-mail, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen over het bezochte MRK2 of afgenomen dienst of product. U kunt zich voor de mails met promotionele informatie altijd afmelden via de afmeldmogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan info@mrk2events.nl.

MRK2 gebruikt contactgegevens voor het versturen van promotionele informatie per e-mail, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events die MRK2 organiseert of produceert als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven (inschrijven voor nieuwbrief). U kunt uw toestemming altijd weer intrekken via de afmeldmogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan info@mrk2events.nl.

MRK2 zal uw contactgegevens voor promotionele activiteiten van partners alleen aan partners ter beschikking stellen als u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen aan info@mrk2events.nl.

Met Wie Delen We Uw Persoonsgegevens?
MRK2 verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of door MRK2 te leveren dienst of tenzij MRK2 daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

MRK2 gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen en Serviceverleners die voor MRK2 diensten verrichten kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. MRK2 heeft met deze partijen afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en beveiliging door die partijen.

Als wij uw gegevens doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract op basis van EU-modelbepalingen.

Hoe lang Bewaren We Uw Persoonsgegevens?
MRK2 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verzameld.
Als u een klant van ons bent, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de overeenkomst die u met ons heeft en daarna nog maximaal 5 jaren. Fiscale regelgeving verplicht ons echter om onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.

Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van promotionele berichten of als u als bestaande klant promotionele berichten ontvangt, gebruiken we uw contactgegevens totdat u zich uitschrijft. Deze uitschrijfmededelingen bewaren we 6 maanden.

MRK2 zal in bepaalde gevallen uw gegevens langer bewaren als dat wettelijk verplicht is of als langer bewaren nodig is om bijvoorbeeld klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Hoe Beveiligen We Uw Persoonsgegevens?
MRK2 neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. We gebruiken daarbij de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident met een hoog risico voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

Welke Rechten Heeft U Met Betrekking Tot Uw Persoonsgegevens?
– U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u door MRK2 vastgelegd zijn en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
– U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
– Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
– U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
U kunt een verzoek doen of bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van (de voorkant van) een geldig identiteitsbewijs, aan MRK2, Gerritslanderdijkje 2C, 1791 NB Den Burg. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U kunt dit verzoek of bezwaar uiteraard ook per mail sturen naar info@mrk2events.nl.

Vragen En Klachten
Als u vragen heeft of meer informatie wilt over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten, kunt u zich wenden tot info@mrk2events.nl. Als u niet tevreden bent over de wijze waarop MRK2 met uw vragen, bezwaren of klachten over uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij MRK2. U kunt zich wenden tot info@mrk2events.nl. Als u ook na uw klacht nog niet tevreden bent over de wijze waarop MRK2 met uw gegevens en uw klacht is omgegaan, kunt u ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 4 mei 2021.